top of page
  • Yazarın fotoğrafıAvukat Tuba Nur DEMİRCAN

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE ANAYASAL HAKLAR - 21-) HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER VERİ SORUMLUSUNUN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

1.1-) Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;

1.1.a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

1.1.b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

1.1.c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

1.1.ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

1.1.d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.


2-) İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

2.1-) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

2.1.a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.1.b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

2.1.c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

2.1.ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

2.1.d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

2.1.e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

2.1.f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

2.1.g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

2.1.ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.


3-) VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1-) Veri sorumlusu;

3.1.a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

3.1.b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

3.1.c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

3.2-) Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.

3.3-) Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

3.4-) Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

3.5-) İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

Comentários


bottom of page